Utslippsfrie byggeplasser

Provstrøm hos Veidekke – Gartnerihagen i Vestby i samarbeid med Sørby utleie.Midlertidig provstrømsanlegg fra midlertidig nettstasjon. Ca 800kVA. Anlegget forsyner en brakkerigg på 30 brakker, 2 stk. tårnkraner og er planlagt for elektrisk oppvarming innvendig på ca 300 kW. Byggetørk hos AF Bygg Østfold – Brekketunet ÅS i samarbeid med Sørby utleie. Midlertidig byggtørk for […]

Aremark

H3-entreprise for Elvia AS, 2021. Luftlinjen mellom Brekke og Aremark var gammel og har vært i dårlig forfatning over lenger tid. Dette var ønsket erstattet med nye bekkebetjente nettstasjoner og kabel lagt ned i kabel grøft. Denne H3-entreprisen gikk ut på å etablere nye kabelforbindelser mellom ny endemast ved Årbu, mast Q149 og Aremark koblingsstasjon. […]

Rakkestad

AUS arbeid for Rakkestad Energi, 2022. Det er i løpet av 2022 utført flere utskiftinger av høyspent-stolper i distribusjonsnettet til Rakkestad Energi utført AUS med stangmetoden. Det er i tillegg rettet avvik som montering av topphetter, tetting av hakkespetthull, og stramme løse klaver på traverser, hvor alt er utført etter arbeidsmetoden Arbeid Under Spenning. Rakkestad […]

Stabburveien

Bilde av to ansatte som jobber

P2-entreprise for Norgesnett, 2022. Leveransen omfatter prosjektering, levering, montering og idriftsettelse av anlegget. Ny frittstående nettstasjon på 16 m2 skal erstatte dagens gamle nettstasjon utført som rom i bygg. Ny nettstasjon NS10168 har plass til 2 stk. transformatorer; 1000 kVA 230 V og 1000 kVA 400 V. Det etableres ny epoxy isolert skinnepakke på 2000 […]